Totes les unitats disposen de diferents tipus d'activitats

Activitats finals de producció oral i/o escrita per assolir l'objectiu social de la unitat didàctica, com ara omplir un formulari d'informació personal per ser capaços d'empadronar-se en un ajuntament. Es basen en la llengua oral i en la literacitat funcional que els aprenents necessiten per desenvolupar-se en la societat catalana.

A partir del seu ús contextualitzat en diàlegs i en textos autèntics, es proposen presentacions de formes gramaticals i de lèxic en diferents formats: explicacions gramaticals simples, presentacions visuals de vocabulari i exercicis d'anàlisi en què els aprenents descobreixen les normes lingüístiques. A més, cada unitat comprèn activitats de correcció i de producció controlada per consolidar les formes treballades.

Cada unitat inclou diàlegs en situacions comunicatives reals que es presenten en format audiovisual i per escrit per incloure tant els aprenents que saben escriure en l'alfabet llatí com aquells que no en saben i que han après altres llengües a partir de la interacció oral. Es proposen activitats de comprensió lectora/oral així com jocs de rol per treballar aquests diàlegs.

Espais d'intercanvi intercultural de coneixements culturals, pràctiques socials i sistemes estatals en relació amb el tema de la unitat didàctica. Els materials didàctics proposen debats entre els aprenents (que poden ser multilingües) sobre sistemes educatius arreu del món i sobre remeis per curar malalties en diferents cultures.

Espais d'informació sociocultural i legal d'interès per les persones nouvingudes traduïda a diferents llengües (com ara l'amazic, el wòlof, l'anglès, l'àrab estàndard modern o el francès) per facilitar-ne la comprensió. Es tracten temes claus per a la seva incorporació social que els aprenents han identificat en base a la seva pròpia experiència a Catalunya.

Mou-te en català forma part d'un projecte de recerca col.laboratiu i d'intervenció (action research) entre usuaris, professors i investigadores en una ONG que ofereix serveis per a persones migrades. Va sorgir arran de la nostra experiència com a docents en una entitat social i de la recerca sociolingüística realitzada per la Dra. Eva Codó i la doctorand Maria Rosa Garrido a ONG catalanes. El nostre interès comú és adequar les classes d'acolliment lingüístic en el marc de projectes d'acollida a les necessitats específiques de les persones nouvingudes que hi participen, sobretot en la metodologia i els materials. A més a més, la dinàmica col.laborativa pretén afavorir el diàleg intercultural i multilingüe entre els aprenents, els investigadors i el professorat, així com entre els usuaris d'origen migrant i els agents d'acollida autòctons.

Aquest projecte es basa en el disseny, la creació i la implementació de materials didàctics per a persones nouvingudes adultes per tal d'assolir les competències lingüístiques bàsiques en català que contempla la nova Llei d'Acollida de les persones migrades i les retornades a Catalunya (2009). Estan dirigits a persones nouvingudes que saben poc o no saben gens de català i/o castellà i que en alguns casos no dominen bé l'alfabet llatí. Es persegueix l'objectiu de promoure una major autonomia de l'aprenent en la societat catalana a través de l'aprenentatge de recursos lingüístics bàsics i d'un coneixement bàsic de temes legals, laborals i socials. El currículum d'acolliment lingüístic que proposem no correspon al del nivell bàsic 1 establert pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

En el projecte hem adoptat un enfocament social, comunicatiu i inclusiu als processos d'aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. Tal i com preveu la nova Llei d'acollida, integrem parcialment els coneixements laborals, jurídics i de la societat catalana. Així mateix, fem èmfasi en la oralitat i la literacitat funcional per a desenvolupar-se en diferents contextos sociocomunicatius. Per tant, l'objectiu de l'acolliment lingüístic que proposem aquí no és l'alfabetització en català sinó l'aprenentatge multimodal de la llengua catalana a través d'activitats comunicatives i l'ús de materials autèntics. També incorporem traduccions d'informació clau a les llengües pròpies dels migrants per facilitar-ne la comprensió i per fer visibles aquestes llengües en el discurs públic. Hem vetllat per la representació social de les diferents comunitats migrades i hem adoptat una perspectiva de gènere.

El nostre punt de partida va ser donar veu als aprenents d'origen migrant per adaptar el currículum de llengua catalana a les seves necessitats socials, pedagògiques i lingüístiques. Amb aquesta finalitat, els investigadors vam coordinar grups de discussió per analitzar les necessitats socials percebudes de les persones nouvingudes i per definir quins són els recursos lingüístics bàsics per acomplir-les. A partir d'aquesta anàlisi conjunta, vam planificar el currículum bàsic per a cursos d'acolliment d'entre 12 i 16 setmanes de duració. Per a la creació dels materials didàctics vam recórrer a moltes persones que han aportat traduccions, il.lustracions, dissenys, equipament, contactes i fins i tot la seva imatge al projecte. Finalment, els coordinadors vam incorporar els suggeriments dels aprenents i dels professors a les unitats didàctiques que havíem creat. El Javi i la Maria Rosa han implementat part dels materials en tàndem amb antics usuaris per crear una aula multilingüe a través de l'ensenyament col.laboratiu.


En cada unitat trobareu els següents continguts:

 • Objectius socials, lingüístics i de debat intercultural.
 • Paraules clau introductòries.
 • Comprensió de diàleg(s) en relació amb l'objectiu social de cada unitat.
 • Presentacions de llenguatge multimodals
 • Activitats de correcció, per exemple sobre el gènere gramatical, i comunicatives, com ara jocs de rol.
 • Espais de debat intercultural en relació amb el tema i els objectius de l'unitat didàctica.
 • Espais "Sabies què?" amb informació sociocultural i legal d'interès per les persones nouvingudes traduïda a diferents llengües (com ara l'amazic, el wòlof, l'anglès, l'àrab estàndard modern o el francés).
 • Comprensió lectora i/o producció escrita d'un text autèntic, com per exemple una recepta mèdica o un currículum vitae.

Aquest projecte col.laboratiu el coordinem entre dues persones que hem treballat en programes d'acolliment lingüístic en el tercer sector social. Nosaltres coordinem els diferents col.laboradors que hi participen, com ara il.lustradors, models, traductors, dissenyador web, professorat etc. A més a més, ens encarreguem de dissenyar, crear i maquetar els materials didàctics a partir de les necessitats didàctiques, socials i lingüístiques dels aprenents, que hem identificat conjuntament amb usuaris de serveis d'acollida, professors a ONG i investigadors universitaris.

Maria Rosa Garrido Sardà

La Maria Rosa Garrido Sardà (marirosa.garridosarda@gmail.com) és membre del grup de recerca Comunicació Intercultural i Estratègies de Comunicació (http://groupcien.uab.cat) i estudiant de doctorat al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa a la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Té formació i experiència en l'ensenyament de l'anglès, del castellà i del català com a llengües estrangeres. Ha realitzat recerca etnogràfica sobre la gestió del multilingüisme en l'àmbit de les ONG catalanes que ofereixen serveis d'acollida a persones nouvingudes. La seva tesi doctoral en elaboració, supervisada per la Dra. Eva Codó, investiga l’articulació lingüística i discursiva d'un moviment social transnacional, Emmaús, a través del multilingüisme, les narratives i el treball afectiu.

Xavier Oliva Martínez

En Xavier Oliva Martínez és diplomat en Magisteri de Llengües Estrangeres (especialitat llengua anglesa) per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment cursa la Llicenciatura en Psicopedagogia a la Universitat Oberta de Catalunya. Treballa en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera per a nens i adults a diferents escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Col.labora amb la Universitat Internacional de Catalunya impartint tallers de didàctica de la llengua anglesa per a nens i nenes. També és professor del taller "Parlem (de) Llengües" sobre el plurilingüisme en el marc del projecte socioeducatiu Campus Ítaca a la Universitat Autònoma de Barcelona. En base a la seva experiència docent en ONG, actualment està fent recerca d'intervenció didàctica en l'ensenyament de la llengua catalana en processos d'acollida per a persones nouvingudes.

Sense la feina, els suggeriments i la col.laboració de moltes persones aquest projecte no hauria estat possible. Volem agrair públicament la feina professional i voluntària a les següents persones i institucions:

Els models ens han cedit els drets de reproducció, publicació i modificació de les imatges i/o enregistraments de vídeo que formen part dels materials. Moltíssimes gràcies a totes i a tots vosaltres!

Alternativament, hem utilitzat fotografies extretes del banc d'imatges de l'Instituto de Tecnologías de la Educación (ITE): a la pàgina 5 fotografia "Trisha"; totes les imatges que apareixen a la pàgina 11; a la pàgina 26 imatge d'una radiografia; a la pàgina 30 imatges d'una carter, d'un administratiu i d'una mestra; a la pàgina 31 fotografies d'un pescador, d'un mediador cultural i d'unes cuineres. La fotografia del "mediador cultural" que apareix en la pàgina 31 va ser realitzada per en Pablo María García Llamas.

Il.lustracions per Mónica Larrubia amb la col.laboració de Dani Cruz.

http://www.danicruz.com

Disseny i creació de la pàgina web per Andy Welton.

http://www.lunatikcoding.com

 • Amazic: Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga (OLILA) - Hassan Akioud
 • Àrab: Safae Jabri
 • Hausa: Omar Farouk
 • Mandinka: Sanna Manneh
 • Wòlof: Ismaila Kolley

Agraïm especialment les idees aportades per Pateh Baldeh, Dra. Catherín Campos (i al CAP Sant Genís, Rubí), Rosa Casamartina, Dra. Eva Codó, Omar Farouk, Gemma Fernàndez, Raquel Guerola, Dawda Gumaneh, Ismaila Kolley, Pere Málaga, Sanna Manneh, Dr. Emilee Moore, Najat Najmaoui, Pilar Ramon, Pilar Gayá, Adama Sawadogo, Mamadou Seck i Dr. Anne Whiteside entre d'altres.

Aquesta recerca col.laborativa i d'intervenció s'ha realitzat en el si del grup de recerca Comunicació Intercultural i Estratègies de Negociació (CIEN) liderat per la Dra. Melissa G. Moyer. Ha estat possible gràcies a una beca predoctoral concedida per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008UAB 2015) i als projectes de recerca HUM2007-61864/FILO, atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN), i 2007ARAF1 00018, atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Mou-te en Català utilitza una llicència Creative Commons BY-NC-ND. Podeu consultar les condicions i el codi legal.
Mou-te en Català is under a BY-NC-ND Creative Commons license. You can check the conditions and the legal code.